รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 : (PART) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


รายละเอียดเอกสาร
ผลผลิตที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการ สุขภาพ
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 34.4261 ล้านบาท
กิจกรรมหลัก
(1) ประเมินคุณภาพ มาตรฐาน สถานบริการสุขภาพภาครัฐให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด


ผลผลิตที่ 2 ผลงานการส่งเสริมพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 69.4332 ล้านบาท
กิจกรรมหลัก
(1) ส่งเสริม พัฒนา และควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถาน บริการสุขภาพภาครัฐ
(2) ส่งเสริมพัฒนา และ ควบคุม กำกับ สถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 90.9242 ล้านบาท
กิจกรรมหลัก
(1) ส่งเสริม สนับสนุน และออกแบบมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
(2) อำนวยการและควบคุมงานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ


ผลผลิตที่ 4 ผลงานการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 157.1223 ล้านบาท
กิจกรรมหลัก
(1) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐผลผลิตที่ 5 ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 16.3955 ล้านบาท
กิจกรรมหลัก
(1) ส่งเสริมการรับรู้สิทธิประโยชน์ด้านบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายคุ้มครอง บริการสุขภาพ
(2) พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียน
(3) ส่งเสริม ควบคุม กำกับผู้ประกอบโรคศิลปะ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 01 พฤษภาคม 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1600

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
  • ผลผลิตที่ 10 ธุรกิจบริการสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ผลผลิตที่ 1สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการ
  • ผลผลิตที่ 2 ผลงานการส่งเสริมพัฒนาและควบคุมกำกับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชน
  • ผลผลิตที่ 3 ผลงานการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
  • ผลผลิตที่ 4 ผลงานการส่งเสริม สนับสนุน และ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
  • ผลผลิตที่ 5 ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ
  • ผลผลิตที่ 6 องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการวิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน
  • ผลผลิตที่ 7 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
  • ผลผลิตที่ 8 องค์กรภาคีเครือข่ายพันธมิตรสร้างสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนา และ สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสุขภาพ
  • ผลผลิตที่ 9 ระบบรายงานข้อมูลผู้บำบัดรักษายาเสพติดได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ