รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียดเอกสาร

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสนอที่ประชุมกรม

ข้อ 3 เร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง

ข้อ 5 เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล ทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ

ข้อ 7 สร้างแรงจูงใจและพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนโดยสนับสนุนอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 11 ส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub and Wellness) และระบบโลจิสติกส์ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับบริการสุขภาพโดยรวมของคนไทย

ข้อ 12. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ

ข้อ 14. พัฒนา ผลักดันและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข คือกฎหมายในนโยบายข้อ 10.5 การพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับนโยบาย Medical Hub และกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้เสนอ ครม. ปีที่แล้ว

ข้อ 16. การจัดให้มีสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงวันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 26 มิถุนายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1383

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน