รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร รายงานผลการประเมินความคุ้มค่า ปีงบประมาณ 2551-2552


รายละเอียดเอกสาร

วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า มุ่งให้ส่วนราชการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจด้วยตนเอง (Self-assessment) เพื่อ: (1) ประเมินว่าการปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐมากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด (2) เป็นข้อมูลสำหรับส่วนราชการในการทบทวนจัดลำดับความสำคัญในการเลือกปฏิบัติภารกิจ หรือเป็นข้อมูลสำหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติภารกิจ (Self-improvement) ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (3) เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป (Self-control)

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 มีนาคม 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 990

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน