รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) 2551-2554


รายละเอียดเอกสาร

เครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ หรือที่เรียกว่า Performance Assessment Rating Tool-PART เป็น เครื่องมือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนของหน่วยงานกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์-ผลผลิต-กิจกรรม-งบประมาณ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการประเมินผลเพื่อการปรับแผน ที่รองรับระบบงบประมาณ แบบมุ?งเน?นผลงานตามยุทธศาสตร? (Strategic Performance-Based Budgeting - SPBB) ซึ่งเป?นส?วนหนึ่งของแนวทางการปฏิรูประบบราชการของไทยในป?จจุบัน เครื่องมือ PART ประกอบด?วยคําถาม 5 ชุดคือ ก. จุดมุ?งหมายและรูปแบบ ข. การวางแผนกลยุทธ? ค. การเชื่อมโยงงบประมาณกับผลผลิต ง. การบริหารจัดการของหน?วยนําส?งผลผลิต จ. การประเมินผลผลิตและผลลัพธ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 มีนาคม 2556

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 933

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน