รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร 15 คู่มือการจัดการความรู้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2556


รายละเอียดเอกสาร

13 คู่มือการจัดการความรู้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นคู่มือที่ได้จากองค์ความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ที่แต่ละหน่วยงานได้จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ในเสริมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หมายเหตุ ไฟล์คู่มือบางอันยังไม่ครบถ้วนจึงยังไม่สามารถลงได้ เมื่อครบถ้วนแล้วจะรีบดำเนินการโดยด่วนครับ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 20 มกราคม 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 กันยายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 851

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
  • 1.หลักสำคัญในการจัดทำคำรับรองและประผลฯ โดย กพร
  • 10.เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความเป็นผู้นำฯ โดย กองวิศวกรรมการแพทย์
  • 11.เทคนิคการประมาณราคาก่อสร้างกองแบบแผน โดย กองแบบแผน
  • 12.เทคนิคการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดย สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
  • 2.การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ โดย สำนักพัฒนาวิชาการและนิเทศงาน
  • 3.คู่มือการปฏิบัติงานการจัดประชุมสำนักกฎหมาย โดย สำนักกฎหมาย
  • 4.คู่มือการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดย สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
  • 5.เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร โดย กองสุขศึกษา
  • 6.คู่มือการตรวจสอบดำเนินการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน
  • 7.คู่มือเคลียร์หลักฐานการเงินให้ได้ผลเกินคาด โดย กลุ่มภารกิจด้านการคลัง