รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ ในการจัดวารสาร


รายละเอียดเอกสาร

วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว) จัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม ส่งต้นฉบับภายในเดือน ตุลาคม ฉบับที่ 2 พฤษภาคม ส่งต้นฉบับภายในเดือน กุมภาพันธ์ ฉบับที่ 3 กันยายน ส่งต้นฉบับภายในเดือน มิถุนายน บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวาสาร หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวาสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ ได้แก่ งานวิจัย (Research papers) บทความนิทรรศน์ (Review articles) หรือบทความวิชาการ ผู้เขียนบทความต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการลงบทให้สมาคมตามที่สมาคมกำหนด การจัดเตรียมต้นฉบับ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 08 มกราคม 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 226

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน