รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน


รายละเอียดเอกสาร

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน สร้างระบบบริการที่มีมาตรฐานให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย เป็นธรรม ด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคสุขภาพ ให้สามารถพึ่งตนเองและชุมชนเกิดความเข้มแข็งได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 397

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน