รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี2559


รายละเอียดเอกสาร

เล่มแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี2559 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 ตอนที่ 91 ก ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 ได้ตั้งงบประมาณให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 966,530,3๐๐ บาท ในการนี้จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ได้บรรจุกรอบการดำเนินสำคัญที่กำหนดไว้ตามทิศทางนโยบายทั้งในระดับกระทรวง แปลงสู่นโยบายระดับกรม และเป้าหมายโครงการสำคัญที่เน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และผลผลิตตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเชื่อมโยงสู่ระบบการบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART59) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ http://smart.hss.moph.go.th/59/ หรือ http://203.157.7.48/59/ ขอขอบคุณ บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สำนักงาน/กลุ่ม สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารระดับสูงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ร่วมดำเนินการและให้การสนับสนุนจนบรรลุผลสำเร็จ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 07 มีนาคม 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 603

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน