รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารแบบยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ2561


รายละเอียดเอกสาร

- TemplateResearchProject (แบบเสนอโครงการวิจัย)
- TemplateStandardResearch (มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
- คู่มือคำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 08 กันยายน 2559

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 340

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564)
 • TemplateResearchProject(แบบเสนอโครงการวิจัย)
 • TemplateStandardResearch(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
 • คู่มือการลงระบบNRMS
 • คู่มือคำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย
 • คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • คําอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย ประเภทโครงการวิจัย
 • ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จําแนกตามงบประมาณ ต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)
 • นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
 • นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 • แบบเสนอโครงการวิจัย(research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)
 • ยุทธศาสตร์ชาติ