รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี2560


รายละเอียดเอกสาร

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 133 ตอนที่ 84 ก ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้ตั้งงบประมาณให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 944,720,8๐๐ บาท ในการนี้จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ได้บรรจุกรอบการดำเนินสำคัญที่กำหนดไว้ตามทิศทางนโยบายทั้งในระดับกระทรวง แปลงสู่นโยบายระดับกรม และเป้าหมายโครงการสำคัญที่เน้นหนักในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมทั้งประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และผลผลิตตัวชี้วัดที่สำคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเชื่อมโยงสู่ระบบการบริหารแผนงาน/โครงการและงบประมาณระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART60) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ Internet กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ http://smart.hss.moph.go.th/60/ หรือ http://203.157.7.48/60/ ขอขอบคุณ บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สำนักงาน/กลุ่ม สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารระดับสูงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ร่วมดำเนินการและให้การสนับสนุนจนบรรลุผลสำเร็จ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 เมษายน 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 22 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 733

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน