รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียดเอกสาร

หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภค ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง แบบฟอร์ม 1. แบบฟอร์มจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น 2. แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3. แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4. แบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายขั้นต่ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 18 มิถุนายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 271

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน