รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารประชุมกรมครั้งที่ 5/2561(วันที่ 29 ส.ค. 61)


รายละเอียดเอกสาร

ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครั้งที่ 5/2561 วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 8 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 23 สิงหาคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 95

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • ระเบียบวาระการประชุม
 • หน้าปก
 • เอกสารหมายเลข 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
 • เอกสารหมายเลข 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561
 • เอกสารหมายเลข 3.1 สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ภาพรวม (GFMIS)
 • เอกสารหมายเลข 3.2 สรุปรายงานผลงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ.
 • เอกสารหมายเลข 3.3 ความก้าวหน้าการดำเนินงานยกเลิกสำเนาเอกสาร (zero copy)
 • เอกสารหมายเลข 3.4 (1) การเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2-2561
 • เอกสารหมายเลข 3.4 (2) คำสั่งคณะทำงานประชุมวิชาการกรม ครั้งที่ 2-2561
 • เอกสารหมายเลข 4 การเตรียมความพร้อมจัดซื้อ จัดจ้าง หมวดงบลงทุน ปี 62
 • เอกสารหมายเลข 5.1 ศูนย์ประสานงานกลาง (Claim Center)
 • เอกสารหมายเลข 5.2 คลังความรู้สุขภาพ
 • เอกสารหมายเลข 5.3 คลังภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 • เอกสารหมายเลข 5.4 ผลการดำเนินงานส่งเสริมการบริโภคสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 • เอกสารหมายเลข 5.5 สรุปผลการตรวจสุขภาพ
 • เอกสารหมายเลข 5.6 ผลการวิเคราะห์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารหมายเลข 5.7 สรุปการออกบูธให้บริการด้านสุขภาพในงานประชุมวิชาการ สธ ปี 2561