รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 28 กันยายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 75

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • 1.เอกสารนำเสนอในการประชุมฯ
 • วาระ 2.1 รายงานความก้าวหน้าคก.วิจัยปี2561รอบ 12
 • วาระ 2.2 1 กันยารัตน์(22หน้า)
 • วาระ 2.2 ResearchProject1 กันยารัตน์(22หน้า)
 • วาระ 2.2 ResearchProject2 อำนาจ
 • วาระ 2.2 ResearchProject3 ธีรเดช
 • วาระ 2.2 ResearchProject4 นคร
 • วาระ 2.2 ResearchProject5 ธัญชนก
 • วาระ 2.2 ResearchProject6 พีระยุทธ
 • วาระ 2.2 งบวิจัยปี2562(6เรื่อง)ทำแผนปฏิบัติฯส่ง
 • วาระ 2.3 Concept Proposal(คุณปรีชา)
 • วาระ 2.3 Concept Proposalภาพรวม
 • วาระ 2.3 Concept Proposalเรื่องที่2
 • วาระ 2.3 Concept Proposalเรื่องที่3
 • วาระ 2.3 บวน1
 • วาระ 2.3 บวน2
 • วาระ 2.4 2สารบัญ
 • วาระ 2.4 3คำนำ
 • วาระ 2.4 4บทที่ 1
 • วาระ 2.4 5บทที่ 2 ชื่อ
 • วาระ 2.4 6บทที2 ล่าสุด
 • วาระ 2.4 7กรอบการพัฒนางานวิชาการ กรมสนับสนุน
 • วาระ 2.4 8ภาคผนวก
 • วาระ 2.5 Cสรุปผู้นิพนธ์ฉบับที่ 3 จำนวน 7 เรื่อง
 • วาระ 2.5 ต้นฉบับบทความเรื่องที่1 ส่งผู้ทรงฯค
 • วาระ 2.5 ต้นฉบับบทความเรื่องที่2 ส่งผู้ทรงฯค
 • วาระ 2.5 ต้นฉบับบทความเรื่องที่3 ส่งผู้ทรงฯค
 • วาระ 2.5 ต้นฉบับบทความเรื่องที่4 ส่งผู้ทรงฯค
 • วาระ 2.5 ต้นฉบับบทความเรื่องที่5 ส่งผู้ทรงฯค
 • วาระ 2.5 ต้นฉบับบทความเรื่องที่6 ส่งผู้ทรงฯค
 • วาระ 2.5 ต้นฉบับบทความเรื่องที่7 ส่งผู้ทรงฯค
 • วาระ 2.6 คกก.จริยธรรม และร่างโครงการประชุมจร
 • วาระ2.7 (ร่าง) โครงการประชุมวิชาการฯปี2562
 • สรุปบัญชีรายชื่อโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ
 • สรุปสถานะโครงการวิจัยของสบส.มี139คก.ปี2551-2561