รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 7 /2561


รายละเอียดเอกสาร

เอกสารประกอบการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 7 /2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.30 น.สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 8 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 26 ตุลาคม 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 139

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • ระเบียบวาระการประชุมกรมฯครั้งที่7-2561
 • วาระ1.1ภารกิจเร่งด่วนปีงบฯ62
 • วาระ1.2 PA ปี 62 ฉบับเสนอลงนาม
 • วาระ1.2 PA ปี 62 ฉบับเสนอลงนาม
 • วาระ1.3 พรบ.งปม.2562(11หน้า สบส.)
 • วาระ1.3 พรบ.งปม.2562(11หน้า สบส.)
 • วาระ2.1สรุปรายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 6 (29กย61)
 • วาระ3.1(1)การใช้จ่ายงบประมาณปี2561
 • วาระ3.1(1)สไลด์คืนเงินระหว่่างปี
 • วาระ3.1(1)สไลด์งบดำเนินงานคงเหลือ10หน่วยงาน
 • วาระ3.1(2)นำเสนอ สรุปผลงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. ปี งปม 61
 • วาระ3.1(2)สรุปผลรายงานตัวชี้วัดสบส2561
 • วาระ4.1 โครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่(1)
 • วาระ5.1แจ้งการจัดสรรงปม.62จัดสรรงวด2-01
 • วาระ5.1แจ้งการจัดสรรงปม.62
 • วาระ5.2สรุปงบลงทุนปี2562สบส.(info)1
 • วาระ5.2สรุปงบลงทุนปี2562สบส.(info)2
 • วาระ5.2สรุปงบลงทุนปี2562สบส.(info)3
 • วาระ5.2สรุปงบลงทุนปี2562สบส.(ปรับใหม่)
 • วาระ5.3 ตัวชี้วัดตาม พรบ งปม ปี 62 (ขาวคาดแดง)
 • วาระ5.3 ตัวชี้วัดตาม พรบ งปม ปี 62 (ขาวคาดแดง)
 • วาระ5.4 กำหนดการ_100_ปี_การสาธารณสุขไทย
 • วาระ5.4 นำเสนอผู้อำนวยการกองสุขศึกษา ใหม่
 • วาระ5.4 สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและประชาสัมพันธ์
 • วาระ5.5 กอง ส งานกาชาด
 • วาระ6.3 Cl2 1.สย.สรุปผลงาน ปชส
 • วาระ6.3 Cl2 2.สบ.oneage-ตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ
 • วาระ6.3 Cl2 3.สบ.งานกาชาด
 • วาระ6.3 Cl2 4.สบ.กิจกรรมจิตอาสา
 • วาระ6.3 Cl2 4.สบ.กิจกรรมจิตอาสามัคคุเทศก์จิตอาสา
 • วาระ6.3 Cl2 5.สรุปประเด็นที่เป็นความเสี่ยงที่ตรวจพบบ่อย
 • วาระ6.3 Cl2 6.กคจ
 • วาระ6.3 Cl2 7.กพร.คำรับรองของหน่วยงาน
 • สรุปรายงานการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 7-2561(29ตค61)