รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


รายละเอียดเอกสาร

1.แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ 2.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 143

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
 • 1. แบบตอบรับ
 • 2 วาระ
 • 3.ร่างยุทธศาสตร์ สบส 62-66
 • 4.แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 3 ปี (2563-2565) กรมสนับสนุน
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - IT
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กฎหมาย
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กบค
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กพร
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กลุ่มคลัง
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กลุ่มประชาสัมพันธ์
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กลุ่มแผนงาน
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กลุ่มอำนวยการ
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กสป
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กสพส
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - กองแบบแผน
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - คุ้มครองจริยธรรม
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - คุ้มครองผู้บริโภค
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - ตสน
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - พนส
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - วิศวกรรมการแพทย์
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - สช
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - สบส เขต
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - สพรศ
 • แบบประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ - สุขศึกษา