• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขชุมชน สุขศาลาพระราชทาน รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต วันที่ 08 มิถุนายน 2016 กองแผนงาน
2 ลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านปิล็อกคี่ ประจำปี59 วันที่ 23 พฤษภาคม 2016 กองแผนงาน
3 อบรมพัฒนาศักยภาพครูพยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจำสุขศาลาพระราชทานฯปี59 วันที่ 16 พฤษภาคม 2016 กองแผนงาน
4 ส่งมอบอาคารสุขศาลาพระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 08 มกราคม 2016 กองแผนงาน
5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน" โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2015 กองแผนงาน