• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ดำเนินการจัดส่งรายงานผลงานแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 80 (2,6) วันที่ 29 มิถุนายน 2012 กองแผนงาน
2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมฯ ปีงปม.55 วันที่ 28 มิถุนายน 2012 กองแผนงาน
3 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 26 มิถุนายน 2012 กองแผนงาน
4 รายงานผลการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ วันที่ 22 มิถุนายน 2012 กองแผนงาน
5 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ วันที่ 22 มิถุนายน 2012 กองแผนงาน