• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 03 มิถุนายน 2016 กองแผนงาน
2 รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2016 กองแผนงาน
3 รายงานผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 19 พฤษภาคม 2016 กองแผนงาน
4 เล่มแผนกำกับติดตามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2016 กองแผนงาน
5 ปฏิทินการตรวจราชการประจำปี 2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 กองแผนงาน
6 ทำเนียบผู้ตรวจราชการและผู้นิเทศงานปี2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 กองแผนงาน
7 คำสั่ง /คู่มือ /ระเบียบ /แบบรายงาน ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2016 กองแผนงาน
   

Page 1 Of 4