• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่1 ครั้งที่ 3และครั้งที่4" วันที่ 27 เมษายน 2018 งานพัฒนาวิชาการ
2 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่2 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 งานพัฒนาวิชาการ
3 เอกสารแบบฟอร์มจัดทำคำของบประมาณปี 62 วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2018 งานพัฒนาวิชาการ
4 เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 ครั้งที่1 วันที่ 21 ธันวาคม 2017 งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มแผนงาน
5 รายละเอียดการรับตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2017 งานพัฒนาวิชาการ กลุ่มแผนงาน
6 การยื่นข้อเสนองานวิจัยประจำปี 2562 วันที่ 25 กันยายน 2017 กลุ่มแผนงาน
7 เอกสารแบบยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ2561 วันที่ 08 กันยายน 2016 กองแผนงาน
   

Page 1 Of 3