• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
2 เอกสารประกอบการประชุมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 27 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
3 เอกสารบรรยายพิเศษเรื่องสานสัมพันธ์เครือข่ายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 24 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
4 เอกสารแนวทางการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุภาพ วันที่ 24 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
5 3.เอกสารอภิปรายเรื่องการโฆษณาสถานพยาบาล วันที่ 24 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
6 5.เอกสารประกอบการอภิปรายและนำเสนอผลงานห้องที่ 2 งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และด้านคุ้มครองผู้บริโภค วันที่ 24 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
7 6. เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Your Life) วันที่ 24 กันยายน 2018 กลุ่มแผนงาน
   

Page 1 Of 5