• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แบบฟอร์ม การทบทวนแผนงานโครงการปี 62 วันที่ 23 สิงหาคม 2018 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 ใบงาน 3-4 Gen Y วันที่ 22 สิงหาคม 2018 ไตรเทพ
3 ใบงาน 3-4 Gen X วันที่ 22 สิงหาคม 2018 ไตรเทพ
4 ใบงาน 1-5 วันที่ 20 สิงหาคม 2018 ไตรเทพ
5 เอกสารการประชุม วิทยากร 20- 23 ส.ค. 61 วันที่ 19 สิงหาคม 2018 a
6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 05 มิถุนายน 2018 กลุ่มแผนงาน
7 แบบฟอร์มชี้แจงความจำเป็น / ปรับปรุงแผนฯ / กรณีพิจารณาโอนคืนฯ งบดำเนินงาน (เบิกแทนกัน) วันที่ 23 พฤษภาคม 2018 กลุ่มแผนงาน
   

Page 1 Of 4