• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี2560 วันที่ 21 เมษายน 2017 กลุ่มแผนงาน
2 ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 10 ปี (ปีพ.ศ.2560-2569) วันที่ 16 พฤษภาคม 2016 กองแผนงาน
3 เอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมจัดทำแผนยุทธศาตร์สบส.10ปี(2560-2569) วันที่ 20 เมษายน 2016 กองแผนงาน
4 แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี2559 วันที่ 07 มีนาคม 2016 ITกองแผนงาน
5 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2015 กองแผนงาน
6 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 01 ตุลาคม 2015 กองแผนงาน
7 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2558-2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 11 กันยายน 2015 กองแผนงาน
   

Page 1 Of 2