• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 05 มิถุนายน 2018 กลุ่มแผนงาน
2 แบบฟอร์มชี้แจงความจำเป็น / ปรับปรุงแผนฯ / กรณีพิจารณาโอนคืนฯ งบดำเนินงาน (เบิกแทนกัน) วันที่ 23 พฤษภาคม 2018 กลุ่มแผนงาน
3 เอกสารแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 งานยุทธศาสตร์ กลุ่มแผนงาน
4 ไฟล์ข้อมูลจากการประชุมRetreatกสธ.18-19มค61 วันที่ 29 มกราคม 2018 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
5 ข้อมูลการประชุมพัฒนายุทธ์สบส.วิทยากรโดย ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช วันที่ 24 มกราคม 2018 กลุ่มยุทธศาสตร์
6 เอกสารแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปี2561 (เพื่อใช้ประโยชน์) วันที่ 24 มกราคม 2018 งานยุทธ์ศาสตร์
7 เอกสารการประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร) วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
   

Page 1 Of 3