• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารการประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร) วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
2 เอกสารการประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ) วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
3 โครงการประชุมเพื่อพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดตามรายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
4 เอกสารประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร) วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
5 ประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานตามภารกิจหลักและกำหนดเป้าหมายลงพื้นที วันที่ 24 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
6 แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี2560 วันที่ 21 เมษายน 2017 กลุ่มแผนงาน
7 ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 10 ปี (ปีพ.ศ.2560-2569) วันที่ 16 พฤษภาคม 2016 กองแผนงาน
   

Page 1 Of 3