• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 เอกสารแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 งานยุทธศาสตร์ กลุ่มแผนงาน
2 ไฟล์ข้อมูลจากการประชุมRetreatกสธ.18-19มค61 วันที่ 29 มกราคม 2018 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
3 ข้อมูลการประชุมพัฒนายุทธ์สบส.วิทยากรโดย ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช วันที่ 24 มกราคม 2018 กลุ่มยุทธศาสตร์
4 เอกสารแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพปี2561 (เพื่อใช้ประโยชน์) วันที่ 24 มกราคม 2018 งานยุทธ์ศาสตร์
5 เอกสารการประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร) วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
6 เอกสารการประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ) วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
7 โครงการประชุมเพื่อพิจารณาเป้าหมายและตัวชี้วัดตามรายงานผลการพัฒนายุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 20 วันที่ 25 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
   

Page 1 Of 3