• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายจังหวัด healthkpi กรม สบส วันที่ 30 มีนาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
2 เล่มแผนกำกับ ติดตามประเมินผล 2561 วันที่ 19 มีนาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
3 รายละเอียด Template ตัวชี้วัด ปี งปม. 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2017 งานติดตามและประเมินผล
4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
5 Form รายงานความก้าวหน้าโครงการ รอบ 10 เดือน ปี งปม 2560 วันที่ 27 กรกฎาคม 2017 งานติดตามและประเมินผล
6 ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัด สบส 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2017 งานติดตามและประเมินผล
7 รูปเล่มแผนกำกับ ติดตามประเมินผล 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2017 กลุ่มแผนงาน
   

Page 1 Of 5