• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 (Form) แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ รอบ 6 เดือน ปี งปม 2560 วันที่ 25 เมษายน 2017 งานติดตามและประเมินผล
2 รายงานประจำปี 2558 วันที่ 13 มีนาคม 2017 กลุ่มติดตามและประเมินผล
3 คำอธิบายตัวชี้วัด Template 2560 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2017 กลุ่มติดตามและประเมินผล
4 ผลงานเด่น กรม สบส. ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 02 พฤศจิกายน 2016 กลุ่มติดตามและประเมินผล
5 แบบฟอร์ม Template ตัวชี้วัด วันที่ 25 ตุลาคม 2016 กลุ่มติดตามและประเมินผล
6 แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการตามแผนดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 21 ตุลาคม 2016 กลุ่มติดตามและประเมินผล
7 แบบฟอร์มผลงานเด่นรอบ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2559) วันที่ 29 สิงหาคม 2016 กลุ่มติดตามและประเมินผล
   

Page 1 Of 4