• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 ประชุมผู้บริหารส่วนกลาง กรมสบส. ครั้งที่2 (5พ.ย.61) วันที่ 01 พฤศจิกายน 2018 งานติดตามและประเมินผล
2 ประชุมผู้บริหารส่วนกลาง กรมสบส. ครั้งที่1 (16ตค61) วันที่ 17 ตุลาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
3 แบบฟอร์ม สรุปผลรายงานตัวชี้วัดสบส2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
4 แบบฟอร์ม Template ตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2562 วันที่ 12 ตุลาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
5 แบบฟอร์ม การประหยัดงบประมาณ รอบ 12 เดือน วันที่ 26 กันยายน 2018 งานติดตามและประเมินผล
6 แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (แผน 62) วันที่ 01 สิงหาคม 2018 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
7 แบบฟอร์ม ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ (fixed cost) วันที่ 17 กรกฎาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
   

Page 1 Of 6