• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แบบฟอร์มเสนอแผนงาน (แผน 62) วันที่ 01 สิงหาคม 2018 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 แบบฟอร์ม ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ (fixed cost) วันที่ 17 กรกฎาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
3 แบบฟอร์ม รายงานผลเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการ 1ตค60-13กค61 วันที่ 03 กรกฎาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
4 แบบฟอร์มรายงานโครงการ แผนงาน รอบ 8 เดือน ปี งปม 61 วันที่ 31 พฤษภาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
5 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลโครงการฯ วันที่ 28-30 พ.ค 2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2018 กลุ่มแผนงาน
6 คำสั่ง คณะทำงานติดตามประเมินผล กรม สบส ประจำปี 61 วันที่ 23 พฤษภาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
7 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรายจังหวัด healthkpi กรม สบส วันที่ 30 มีนาคม 2018 งานติดตามและประเมินผล
   

Page 1 Of 5