• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 โครงสร้างแผนปฏิบัติการ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ SMART 62 วันที่ 07 พฤศจิกายน 2018 แผนงานและงบประมาณ
2 แบบฟอร์มการจัดทำแผนงานโครงการ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2018 งานแผนงานและงบประมาณ
3 ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 05 พฤศจิกายน 2018 แผนงานและงบประมาณ
4 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กันยายน 2018 งานแผนงานและงบประมาณ
5 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กันยายน 2018 งานแผนงานและงบประมาณ
6 แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 07 สิงหาคม 2018 งานแผนงานและงบประมาณ
7 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ) วันที่ 09 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
   

Page 1 Of 4