• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กันยายน 2018 งานแผนงานและงบประมาณ
2 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12 กันยายน 2018 งานแผนงานและงบประมาณ
3 แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 07 สิงหาคม 2018 งานแผนงานและงบประมาณ
4 เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ) วันที่ 09 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
5 แผนงานพื้นฐานปี 62 ขั้นอนุครุภัณฑ์ วันที่ 06 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
6 เอกสารงบประมาณปี 62 กรม สบส.ขั้นกรรมาธิการ วันที่ 05 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปี 2562 ขั้นอนุกรรมาธิการ วันที่ 02 กรกฎาคม 2018 งานงบประมาณ
   

Page 1 Of 4