• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 งานงบประมาณ
2 นำเสนอการประชุมหารือแผนคำขอปี 2562(110161) วันที่ 11 มกราคม 2018 งานงบประมาณ
3 แบบคำขอเข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรมในต่างประเทศ วันที่ 15 ธันวาคม 2017 งานงบประมาณ
4 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วันที่ 02 ตุลาคม 2017 งานงบประมาณ
5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
6 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
7 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
   

Page 1 Of 2