• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วันที่ 02 ตุลาคม 2017 งานงบประมาณ
2 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
3 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
4 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
5 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
6 คำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1778/2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
7 เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ วันที่ 21 สิงหาคม 2017 งานงบประมาณ
   

Page 1 Of 2