ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดพิมพ์และส่งหนังสือวารสารวิชาการ กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2556

โดย IT สพว. วันที่ 15 มกราคม 2556
จำนวนผู้เข้าชม 328

           ตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดพิมพ์และส่งหนังสือวารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นั้น

           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างจัดพิมพ์และส่งหนังสือวารสารวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตกลงรับราคาจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ให้เป็นผู้เสนอราคาได้ คือ ร้านไอเดียสแควร์ เป็นเงิน 208,329 บาท (สองแสนแปดพันสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

           ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2556