อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจเยี่ยม ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพรุ่น1-2

โดย กลุ่มแผนงาน วันที่ 23 มกราคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 240

การการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจเยี่ยม ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

รุ่น 1 วันที่ 10-13 มกราคม 2560 ณ ภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จ.นครนายก

รุ่น 2 วันที่ 16-19 มกราคม 2560 ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท จ.ราชบุรี