เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โดย งานอำนวยการ กลุ่มแผนงาน วันที่ 22 สิงหาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชม 355

กลุ่มแผนงาน สำนักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สำหรับข้าราชการและบุคลากรของกลุ่มแผนงานให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฏ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินการตามภารกิจด้วยความโปร่งใส