ประชุมจัดทำแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โดย กลุ่มแผนงาน วันที่ 05 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 37

เมื่อวันศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี